Pep Ionia Logotypo
Ανοικτές

Κατηγορία: Ανοικτές

Πρόσκληση ΙΟΝ37 «Νέες Δράσεις τουρισμού, πολιτισμού και αστικών αναπλάσεων στο πλαίσιο της ΟΣΒΑΑ πόλης Κέρκυρας (ΕΤΠΑ)»

Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη της πόλης της Κέρκυρας ως «Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Δημιουργικού και Βιώσιμου Προορισμού» (ΟΣΒΑΑΚ) εγκρίθηκε αρχικά το 2018 και
επικαιροποιήθηκε τον 3/2024 (έγκριση με την α.π. 452/4-3-2024 απόφαση Π.Ι.Ν.), με βασικούς στόχους:
-τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ) ΣΕ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.
-την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και
-την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η αρχική εκπόνηση, αλλά και η επικαιροποίηση της ΟΣΒΑΑΚ προήλθαν από διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης.
Με βάση το περιεχόμενο της επικαιροποιημένης Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Κέρκυρας – ΟΣΒΑΑΚ , αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η ενεργοποίηση και υλοποίηση σημαντικού μέρους εκ των νέων δράσεων της Τοπικής Στρατηγικής της πόλης Κέρκυρας, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της βιοποικιλότητας, του πολιτισμού και των αναπλάσεων.

Πρόσκληση ΙΟΝ42 «Ανάπτυξη υποδομών Γ’ θμιας εκπαίδευσης στην ΠΙΝ (εκπαιδευτικός εξοπλισμός)»

Μέσου του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αντιμετώπιση ελλείψεων και ευρύτερων αναγκών όσον αφορά στις υποδομές γ’ βάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ι.Ν.. Ο εν λόγω τύπος δράσεων συμβάλλει στην
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενδεικτική παρέμβαση στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η συμπλήρωση των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου με τον αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Πρόκειται για πράξη που έχει μεν ωριμάσει κατά την π.π. 2014-2020, αλλά χρειάζεται επικαιροποίηση όσον αφορά στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο.

ΙΟΝ40 «Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν. (πράξεις που ωρίμασαν την π.π. 2014-2020)»

Η δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άτομα χαμηλού εισοδήματος), μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων/βελτίωσης προσόντων.
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με πιστοποίηση, σε νέους άνεργους (15-29 ετών) και σε μακροχρόνια άνεργους (29-55 ετών) επαπειλούμενους από φτώχεια.
Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:
-Ενέργειες «Πληροφόρησης-Συμβουλευτικής-Υποστήριξης» : με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της δράσης.
-Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης: περιλαμβάνουν στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης-(θεωρητικής – πρακτικής άσκησης) δεξιοτήτων σε ειδικότητες/ τομείς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την προώθηση των ωφελουμένων σε τομείς συμβατούς με την Διάγνωση των Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ, όπως:
• Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών που θα αφορά στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επιλεγμένες ειδικότητες.
• Πρακτική άσκηση 200 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε αντικείμενο συναφές με την επαγγελματική κατάρτιση, των καταρτιζομένων ανέργων.
• Πιστοποίηση των καταρτιζομένων μέσω εξετάσεων πιστοποίησης από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για παροχή πιστοποίησης κατά ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Επομένως, για κάθε ωφελούμενο προβλέπεται σωρευτικά η παροχή συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης.
Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης, οι ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπομένων περί δημοσίων συμβάσεων.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ όπου θα τεκμηριώνεται ο αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των παραπάνω ενεργειών, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έντυπο Δ3.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν από φορείς που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.
Ο δικαιούχος οφείλει:
(i) Για τους ωφελούμενους της πράξης, να εξασφαλίσει σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κανονισμούς),
προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
(ii) Να τηρεί τις απαιτήσεις του Ν.2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η πράξη:
• Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν. (που ωρίμασε κατά την π.π. 2014-2020) και δικαιούχο την Π.Ι.Ν.

ΙΟΝ33 «Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) σε αστικές περιοχές στο πλαίσιο ΟΧΕ – ΒΑΑ (πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)»

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η προστασία, ανάδειξη & αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο της υλοποιούμενης αστικής στρατηγικής (ΒΑΑ) της πόλης Κέρκυρας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της
αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αστική αναζωογόνηση.
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού (πολιτιστική κληρονομιά & σύγχρονος πολιτισμός) σε συνδυασμό με δράσεις για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας τους.
Πρόκειται για αποκαταστάσεις / αναστηλώσεις μνημείων κλπ. πολιτιστικών τοποσήμων, σε συνδυασμό με δράσεις δικτύωσης & προβολής τους με “έξυπνα συστήματα”, με σκοπό την επισκεψιμότητα και αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος.
Ουσιαστικά και σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν «phasing-projects», καθώς και συγκεκριμένα έργα που έχουν ωριμάσει κατά την π.π.2014-2020, όπως:
– «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑ ΓΑΡΙΤΣΑΣ, ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κωδικό (πράξη phasing)
– «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (πράξη phasing)
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ» (πράξη phasing)
– «Aποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (πράξη που ωρίμασε κατά την π.π.2014-2020)
– «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα» (πράξη phasing)
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΒΙΛΛΑ ΚΟΚΟΤΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» (πράξη που ωρίμασε κατά την π.π.2014-2020)
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΛΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» (πράξη που ωρίμασε κατά την π.π.2014-2020)

ΙΟΝ38 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (πράξεις που ωρίμασαν την π.π. 2014-2020)»

Η δράση έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και προώθηση στην αγορά εργασίας των ανέργων της Περιφέρειας, μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με έμφαση σε δεξιότητες που συνάδουν με την περιφερειακή RIS. Ο εν λόγω τύπος δράσης συμπληρώνει τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΣΠ5 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και στο πλαίσιο του ΠΑΑ.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για τη αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν., μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης, καθώς και πιστοποίησης δεξιοτήτων για άνεργους σε αντικείμενα κατάρτισης με βάση την Περιφερειακή RIS.
Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:
• Ενέργειες «Πληροφόρησης-Συμβουλευτικής-Υποστήριξης» : με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την διάγνωση των αναγκών τους και τον σχεδιασμό δέσμης δράσεων για την υποστήριξη τους στην ένταξη στην αγορά εργασίας.
• Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης: περιλαμβάνουν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης-(θεωρητικής– πρακτικής άσκησης) για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ειδικότητες/ τομείς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την προώθηση των ωφελούμενων σε τομείς συμβατούς με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.
• Πιστοποίηση των καταρτιζόμενων μέσω εξετάσεων πιστοποίησης από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για
παροχή πιστοποίησης κατά ISO17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Στα παραπάνω περιλαμβάνονται οι εξής πράξεις που ωρίμασαν κατά την π.π. 2014-2020:
– «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με δικαιούχο τον ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
– «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management», με δικαιούχο τον ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΟΑΕΝ)

ΙΟΝ31 «Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (πράξη που ωρίμασε την ΠΠ 2014 -2020)»

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα ή εξολοκλήρου με την κλιματική αλλαγή, αλλά με άλλους φυσικούς ή/ και ανθρωπογενείς παράγοντες. Ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελούν πρωτίστως η σεισμική δραστηριότητα και ακολούθως η ρύπανση/μόλυνση ιδιαίτερα του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις της π.π. 2014-2020 στο χερσαίο χώρο, θα στηριχθούν:
– Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης στο θαλάσσιο/παράκτιο χώρο των Ιονίων Νήσων μη συνδεόμενων με την κλιματική αλλαγή.
Ειδικότερα πρόκειται για την πράξη με mis 5114197 «Προμήθεια Περιπολικού Σκάφους και Περιπολικών Οχημάτων για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (πράξη που ωρίμασε στην π.π. 2014-2020).

Πρόσκληση ΙΟΝ27 «Ανάπτυξη υποδομών Γ’θμιας εκπαίδευσης στην ΠΙΝ (πράξεις phasing & πράξεις που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)»

Μέσου του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αντιμετώπιση ελλείψεων και ευρύτερων αναγκών όσον αφορά στις υποδομές γ’ βάθμιας εκπαίδευσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΑΕΝ) στην Περιφέρεια Ι.Ν.. Ο εν λόγω τύπος δράσεων
συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
• η συμπλήρωση των υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης και του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
Στα παραπάνω περιλαμβάνονται:
-Η πράξη με mis 5049505, Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου με δικαιούχο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (έργο-phasing) καθώς και
-Η πράξη με mis 5074620 – Ειδικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός Ιονίου Πανεπιστημίου με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνάς Ιονίου Πανεπιστήμιου και
-H πράξη με mis 5049386 – Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την Α.Ε.Ν. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με δικαιούχο το Υπουργείο Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής
(έργα τα οποία έχουν ωριμάσει κατά την π.π. 2014-2020).

Πρόσκληση ΙΟΝ16 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+»

Εκδόθηκε από την ΕΥΔ του προγράμματος “Ιόνια Νησιά” η πρόσκληση ΙΟΝ16 “Τεχνικη Βοήθεια ΕΚΤ+” για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027. Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Ιόνια Νησιά”....

Πρόσκληση ΙΟΝ15 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ»

Εκδόθηκε από την ΕΥΔ του προγράμματος “Ιόνια Νησιά” η πρόσκληση ΙΟΝ15 “Τεχνικη Βοήθεια ΕΤΠΑ” για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Ιόνια Νησιά” 2021-2027. Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Ιόνια Νησιά”....

Πρόσκληση ΙΟΝ14 «Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (υποδομές πολιτιστικής κληρονομιάς & σύγχρονου πολιτισμού – πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)»

H Πρόσκληση ΙΟΝ14 (Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027) αφορά στην Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (υποδομές πολιτιστικής κληρονομιάς & σύγχρονου πολιτισμού – πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)», πρόκειται δηλαδή αποκλειστικά για έργα μεταφερόμενα από το...

Μετάβαση στο περιεχόμενο