25/4/2023 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Περιφερειακό συμβούλιο ΅Έρευνας και Καινοτομίας Ιονίων Νήσων το οποίοι αποτελείται από 11 μέλη συνολικά εκ των οποίων 6 προερχόμενα από την Ακαδημαϊκή ή Ερευνητική κοινότητα και 5 από Επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλη φορείς ή...