Pep Ionia Logotypo

8 Ιουλίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση ΙΟΝ37 «Νέες Δράσεις τουρισμού, πολιτισμού και αστικών αναπλάσεων στο πλαίσιο της ΟΣΒΑΑ πόλης Κέρκυρας (ΕΤΠΑ)»

Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη της πόλης της Κέρκυρας ως «Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολυθεματικού, Δημιουργικού και Βιώσιμου Προορισμού» (ΟΣΒΑΑΚ) εγκρίθηκε αρχικά το 2018 και
επικαιροποιήθηκε τον 3/2024 (έγκριση με την α.π. 452/4-3-2024 απόφαση Π.Ι.Ν.), με βασικούς στόχους:
-τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ) ΣΕ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.
-την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και
-την ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η αρχική εκπόνηση, αλλά και η επικαιροποίηση της ΟΣΒΑΑΚ προήλθαν από διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης.
Με βάση το περιεχόμενο της επικαιροποιημένης Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Κέρκυρας – ΟΣΒΑΑΚ , αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η ενεργοποίηση και υλοποίηση σημαντικού μέρους εκ των νέων δράσεων της Τοπικής Στρατηγικής της πόλης Κέρκυρας, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της βιοποικιλότητας, του πολιτισμού και των αναπλάσεων.

Πρόσκληση ΙΟΝ42 «Ανάπτυξη υποδομών Γ’ θμιας εκπαίδευσης στην ΠΙΝ (εκπαιδευτικός εξοπλισμός)»

Μέσου του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται η αντιμετώπιση ελλείψεων και ευρύτερων αναγκών όσον αφορά στις υποδομές γ’ βάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ι.Ν.. Ο εν λόγω τύπος δράσεων συμβάλλει στην
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενδεικτική παρέμβαση στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η συμπλήρωση των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου με τον αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Πρόκειται για πράξη που έχει μεν ωριμάσει κατά την π.π. 2014-2020, αλλά χρειάζεται επικαιροποίηση όσον αφορά στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο.

Πρόσκληση ΙΟΝ40 «Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν. (πράξεις που ωρίμασαν την π.π. 2014-2020)»

Η δράση έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άτομα χαμηλού εισοδήματος), μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων/βελτίωσης προσόντων.
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με πιστοποίηση, σε νέους άνεργους (15-29 ετών) και σε μακροχρόνια άνεργους (29-55 ετών) επαπειλούμενους από φτώχεια.
Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:
-Ενέργειες «Πληροφόρησης-Συμβουλευτικής-Υποστήριξης» : με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων της δράσης.
-Ενέργειες Επαγγελματικής Κατάρτισης: περιλαμβάνουν στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης-(θεωρητικής – πρακτικής άσκησης) δεξιοτήτων σε ειδικότητες/ τομείς που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απασχόληση και την προώθηση των ωφελουμένων σε τομείς συμβατούς με την Διάγνωση των Αναγκών Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ, όπως:
• Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών που θα αφορά στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σε επιλεγμένες ειδικότητες.
• Πρακτική άσκηση 200 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε αντικείμενο συναφές με την επαγγελματική κατάρτιση, των καταρτιζομένων ανέργων.
• Πιστοποίηση των καταρτιζομένων μέσω εξετάσεων πιστοποίησης από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για παροχή πιστοποίησης κατά ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Επομένως, για κάθε ωφελούμενο προβλέπεται σωρευτικά η παροχή συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης.

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η πράξη:
• Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν. (που ωρίμασε κατά την π.π. 2014-2020) και δικαιούχο την Π.Ι.Ν.

Πρόσκληση ΙΟΝ33 «Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) σε αστικές περιοχές στο πλαίσιο ΟΧΕ – ΒΑΑ (πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)»

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η προστασία, ανάδειξη & αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο της υλοποιούμενης αστικής στρατηγικής (ΒΑΑ) της πόλης Κέρκυρας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της
αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αστική αναζωογόνηση.
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού (πολιτιστική κληρονομιά & σύγχρονος πολιτισμός) σε συνδυασμό με δράσεις για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας τους.
Πρόκειται για αποκαταστάσεις / αναστηλώσεις μνημείων κλπ. πολιτιστικών τοποσήμων, σε συνδυασμό με δράσεις δικτύωσης & προβολής τους με “έξυπνα συστήματα”, με σκοπό την επισκεψιμότητα και αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος.
Ουσιαστικά και σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν «phasing-projects», καθώς και συγκεκριμένα έργα που έχουν ωριμάσει κατά την π.π.2014-2020, όπως:
– «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑ ΓΑΡΙΤΣΑΣ, ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κωδικό (πράξη phasing)
– «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (πράξη phasing)
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ» (πράξη phasing)
– «Aποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (πράξη που ωρίμασε κατά την π.π.2014-2020)
– «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα» (πράξη phasing)
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΒΙΛΛΑ ΚΟΚΟΤΟΥ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» (πράξη που ωρίμασε κατά την π.π.2014-2020)
– «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΛΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» (πράξη που ωρίμασε κατά την π.π.2014-2020)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Espa 2021 - 2027
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Gov Gr
Europe in my region
Espa 2014 - 2020
Periferia Ionion Nision
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχυσεων
Διαύγεια
Ανάπτυξη

Καταπολέμηση της απάτης - Καταγγελίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο